top of page

Ceník

Měsíční úhrada za pobyt činí 23.968,-Kč. Podrobný rozpis viz ceník.

Příspěvek na péči se do úhrady nezapočítává a v plné výši náleží poskytovateli pomoci, kterým je v tomto případě Domov se zvláštním režimem Pomocné ruce.

CENÍK ÚHRAD V DOMOVĚ SE ZVL.REŽIMEM POMOCNÉ RUCE PLATNÝ K 1.1.2024

Maximální výše úhrady dle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006Sb. k zákonu č.108/2006 Sb. O sociálních službách za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem činí:

a) 280Kč denně celkem za poskytnutí ubytování, úklid, praní osobního přádla a ošacení
b) 235 Kč denně za celodenní stravu (odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, min. v rozsahu 3 hlavních jídel)
Úhrada za ubytování a stravu tedy činí 560,-Kč denně. Úhrada je splatná vždy k 20. dni předem za následující měsíc. Měsíční částka za ubytování a stravu činí 560 x 30,3 = 16.968,- Kč za každý měsíc.
Úhrada na provozní náklady činí 7.000 Kč měsíčně.

Dle §73 odst. 3 musí po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb zůstat osobě alespoň 15% jejího příjmu (důchodu). Z nich potom hradí např. doplatky na léky a zdravotnické pomůcky, hygienické potřeby, pedikůru, koncesionářské poplatky, kadeřnici apod.
Pokud po odečtení těchto 15% z příjmu (důchodu) již tento příjem nedostačuje k úhradě za měsíc (23.968), doplácí tuto částku do plné výše rodina nebo osoba blízká. Zákon 108/2006 Sb., §71 odst. 3 a 4 přímo říká: Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nedostačuje na úhradu nákladů.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči se do úhrady nákladů nezapočítává. Příspěvek na péči v plné výši náleží poskytovateli pomoci, kterým je v tomto případě Domov se zvl.režimem Pomocné ruce.

bottom of page